คุณ อรรฆยา พลตื้อ (บรอ.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ (16)

คุณ อรรฆยา พลตื้อ (บรอ.) รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม

1. เปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
2. ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับ จากการไปศึกษาดูงานกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. มีการทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4. ได้ตระหนักถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของตน
5. ได้รับความรู้ เทคนิคการทำงาน การบริหารงาน หลากหลายวิธี จากผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

อรรฆยา พลตื้อ (8)
อรรฆยา พลตื้อ (2)
อรรฆยา พลตื้อ (5)
อรรฆยา พลตื้อ (4)
อรรฆยา พลตื้อ (14)