คุณ อรรฆยา พลตื้อ จบหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 ปี 2566

อรรฆยา พลตื้อ (10)

คุณ อรรฆยา พลตื้อ จบหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 ปี 2566

หลักสูตร บรอ. เกิดขึ้นเนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของ การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ หลังจบหลักสูตรอย่างเป็นทางการ ได้มีงาน Prom Night ราตรีแห่งความภาคภูมิใจและความทรงจำ เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสังสรรค์และความภูมิใจที่ได้สำเร็จหลักสูตรตามที่ตนเองตั้งใจไว้

อรรฆยา พลตื้อ (2)
อรรฆยา พลตื้อ (5)
อรรฆยา พลตื้อ (6)
อรรฆยา พลตื้อ (3)
อรรฆยา พลตื้อ
อรรฆยา พลตื้อ (20)
อรรฆยา พลตื้อ (12)
อรรฆยา พลตื้อ (17)