คุณ อรรฆยา พลตื้อ ร่วมงาน สังสรรค์ รวมพล รวมใจ บ้านราชวิถี ณ อาคาร Loxley

อรรฆยา พลตื้อ (4)

คุณ อรรฆยา พลตื้อ ร่วมงาน สังสรรค์ รวมพล รวมใจ บ้านราชวิถี ณ อาคาร Loxley

ศิษย์เก่า สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร. รุ่น 20-26 ได้จัดกิจกรรม สังสรรค์ รวมพล รวมใจ บ้านราชวิถี เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และพูดคุยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน รวมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน และเปิดโอกาสการเรียนรู้และขยายโอกาสการทำงานให้กันอีกด้วย

อรรฆยา พลตื้อ (19)
อรรฆยา พลตื้อ (18)